archív

Zmeny vo vedení OZ Radosť pri meste Pezinok

Na návrh predsedníčky OZ Radosť bol na výročnej členskej schôdzi dňa  7.3.2022 bod programu – „zmena štatutára a voľba nového výkonného výboru OZ Radosť pri meste Pezinok“.

Mgr. Mária Miškeríková vykonávala funkciu „Vedúci súboru “ a  „Predseda OZ Radosť pri meste Pezinok“ od založenia občianskeho združenia (OZ Radosť) v roku 2005. Pod jej vedením súbor dosiahol významné ocenenia, či už ako Folklórne divadlo (do roku 2012), alebo ako spevácky súbor seniorov (FSS Radosť).

Od roku 2005 sa na činnosti súboru postupne podieľalo 66 členov, ktorí mali rovnaký cieľ – zachovávanie a rozširovanie kultúrnych hodnôt malokarpatského regiónu a propagácia ľudových piesní zo všetkých regiónov Slovenska.

Členmi súboru za celé toto obdobie bolo množstvo vynikajúcich spevákov.

Súbor mal šťastie na erudovaných odborníkov – umeleckých vedúcich súboru, ktorí boli súčasťou širšieho vedenia OZ Radosť a súboru, ako boli: PeadDr. Kamil Baxa -dramaturg a umelecký vedúci, Miroslav Rajt alebo súčasný umelecký vedúci súboru Ing. Štefan Šalát. Na bezchybnom fungovaní OZ Radosť majú zásluhu dlhoročná vedúca súboru Mgr. Mária Miškeríková a niekdajšie manažérky súboru Ing. Eva Frťalová a Ing. Pavlína Burgerová.

Samozrejme bez zanietených členov by súbor nedosahoval vynikajúce výsledky počas celého obdobia fungovania.

Výročná schôdza prijala návrh Mgr. Márie Miškeríkovej a schválila nové vedenie OZ Radosť v nasledovnom zložení :

Ing. Ján Bodo – štatutárny zástupca -predseda OZ Radosť a vedúci FSS Radosť

Ing. Štefan Šalát – umelecký vedúci FSS Radosť

Mgr. Mária Miškeríková – člen výkonného výboru

Mária Kakalíková – člen výkonného výboru

Mgr. Jana Molnárová – člen výkonného výboru

Mgr. Jarmila Šimková – člen výkonného výboru

RNDr. Jozef Pleška – člen výkonného výboru

Sme presvedčení, že nové vedenie urobí všetko preto, aby OZ Radosť a FSS Radosť bolo naďalej oceňované ako špička seniorských speváckych súborov nielen v malokarpatskom regióne, ale aj na Slovensku.

Ing Ján Bodo