archív

Poďakovanie Nadácii ZSE

Folklórny spevácky súbor RADOSŤ aj napriek tomu, že má plno energie a rád plným priehrštím rozdáva svoju radosť, je zložený prevažne zo seniorov, teda ľudí poberajúcich dôchodok. Každoročný príspevok od mesta Pezinok, ktorý sa nám ujde v rámci celomestských príspevkov na kultúrnu činnosť je drobnosťou, ktorá nemôže pokryť našu celoročnú činnosť. Náklady na kroje a krojovú obuv tvoria značnú položku, ktorú pokrývame z viacročných príspevkov za vystúpenia, z darov a vlastných zdrojov. Cestovné náklady na vystúpenia sú tiež v réžii členov súboru. Je v našom záujme získať zdroje pre našu činnosť aj podávaním projektov na základe Výziev oznamovaných MK SR, Fondom
na podporu umenia, Bratislavským samosprávnym krajom. Práve ten úspešný, ktorý sme získali v sume 1000,00 Eur na Výzvu BSK, sme museli vrátiť. Projekt Slávnostného koncertu z príležitosti 15. výročia založenia OZ RADOSŤ, naplánovaný na 4. decembra 2020 sme uskutočniť nemohli. BSK zmluvy nepredlžoval, a žiadal vrátenie dotácie. Ako sa hovorí, chudobnému aj z hrnca vykypí. Ale predsa nám niečo vyšlo v tomto roku. Člen nášho súboru, jeden z našich mladších Ing. Janko Bodo, využil vypísaný zamestnanecký Grant Nadáciou ZSE, a v jeho mene ako zamestnanca holdingu ZSE a nášho člena, naše OZ RADOSŤ pripravilo PROJEKT „Radosť s „radosťou“ a získalo 550,00 Eur. Finančné prostriedky sme žiadali na možnosť zakúpenia krojového vybavenia. Sme veľmi, veľmi vďační za získanú podporu.

Vážené orgány Nadácie ZSE.
Prijmite poďakovanie všetkých členov OZ Radosť, ktorí vystúpeniami svojho Folklórneho speváckeho súboru rozdávajú radosť a potešenie, prinášajú svojím priaznivcom krásne ľudové piesne zo všetkých regiónov Slovenska. Obdivujeme Vašu snahu o podporu verejnoprospešných aktivít práve v tých kľúčových oblastiach verejného života, kde je podpora štátu nedostatočná. Jednou z nich je aj kultúra, zvlášť kultúra na úrovniach komunitných združení a spolkov. Ďakujeme za nás, aj za všetkých ktorým sa Vaša podpora dostáva. Nech sa Vám darí ešte dlho v tejto úprimnej, chvályhodnej činnosti.

Veľká vďaka Vám.
Mgr.Mária Miškeriková – vedúca OZ RADOSŤ