Folklórny spevácky súbor Radosť pri meste Pezinok začal pracovať pod názvom Folklórne divadlo Radosť, ako súčasť Občianskeho združenia Radosť pri Pezinskom kultúrnom centre v Dome kultúry Pezinok. Jeho členmi sa stali seniori, ktorí si povedali, že ešte nepatria do starého železa a láska k ľudovým piesňam a ľudovým tradíciám dokáže ešte stále spríjemňovať život aj v seniorskom veku nielen im samotným, ale aj početnému publiku.

Cieľom aktivít folklórneho divadla bolo odovzdávanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych tradícií Malokarpatského regiónu formou hovoreného slova, piesní tancov za hudobného sprievodu nielen vekovým rovesníkom ale aj mladej generácii.

S veľkým ohlasom u divákov sa stretávali spevohry s veselými textami popretkávané krásnymi slovenskými ľudovými pesničkami, ktoré pre naše divadlo písal náš režisér PaedDr. Kamil Baxa.

Folklórne divadlo Radosť reprezentovalo Pezinok tiež pri rôznych príležitostiach, ako sú Vinobranie, Návraty – Malokarpatský festival tradičnej kultúry, Keramické trhy, Vínne trhy, či Jablkové hodovanie. Reprezentácia mesta sa neobmedzovala
len na domovskú scénu. Súbor sa predstavil aj v družobných mestách v Mladej Boleslavi a Mosonmagyarovári, ale účinkoval aj v okolitých obciach Malokarpatského regiónu. Priamo v Pezinku realizoval tiež vystúpenia upravené pre zahraničných návštevníkov Pezinka. Boli to skupiny pravidelne prichádzajúce na Slovensko v rámci medzinárodného hnutia „Sila priateľstva“ (The Friendship Force International). Vystúpenia plné prekrásnych slovenských ľudových piesní ocenili už Japonci, Američania, Austrálčania, Nemci, Litovčania a ďalší.

Súbor sa za tých niekoľko rokov svojej existencie vypracoval na slušnú hereckú a spevácku úroveň. Na svojich vystúpeniach rozdával radosť a energiu a všade sa stretával s veľkým úspechom.

Občianske zruženie Radosť je nezisková organizácia odkázaná výlučne na členské príspevky, prípadne na sponzoring.

Vďaka sponzoringu má súbor ľudové kroje i obuv, potreboval však finančné prostriedky na zabezpečenie rekvizít, na uhradenie výdavkov pre režiséra, pedagóga tanca, na webové stránky, na propagačné materiály jednak k aktuálnym vystúpeniam súboru, ale aj na samotnú propagáciu a prezentáciu súboru. Najmä však na cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie, aby súbor mohol vycestovať aj za hranice regiónu a zúčastniť sa na vhodných súťažiach a festivaloch, prípadne aj vycestovať aj za krajanmi do blízkeho zahraničia.

V roku 2012 sme zaviedli novinku – vznik speváckej zložky súboru pod názvom „Pesničkári pezinskí“. Spevácka zložka bude prezentovať ľudové piesne, ktoré znejú v spevohrách Folklórneho divadla. Pesničkári pezinskí sa zúčastnia na všetkých aktuálnych udalostiach v meste Pezinok, plánujú sa zúčastniť súťažnej prehliadky seniorských speváckych zborov Západoslovenského kraja s ambíciami ďalšieho postupu a sú pripravení obohacovať svojimi vystúpeniami podujatia Slovenskej jednoty dôchodcov, ale aj iné podujatia podľa aktuálnych pozvaní, ktorých uskutočnenie je závislé aj na finančných možnostiach vycestovania.

V decembri roku 2012 Folklórne divadlo Radosť ukončilo spoluprácu so svojím scenáristom, režisérom, dramaturgom a priateľom PaedDr. Kamilom Baxom, ktorý vážnych dôvodov nemohol ďalej dochádzať do Pezinka.

Pretože s myšlienkou založiť spevácku zložku s názvom Pesničkári pezinskí, ktorí budú interpretovať ľudové piesne znejúce v ich spevohrách prišiel práve Dr. Kamil Baxa, rozhodli sme sa toto označenie viac nepoužívať a všetky naše vystúpenia budeme od roku 2013 realizovať pod názvom Folklórny spevácky súbor Radosť.